top of page
GettyImages-515003390_edited.jpg

AANGIFTE ONGEVAL

Als je aangesloten bent bij onze voetbalclub, ben je verzekerd via je aansluiting bij de voetbalbond. Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst, volg je het best ons stappenplan.

Een voetbalongeval op training of wedstrijd moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de verzekeringsmaatschappij van de voetbalbond om een (gedeeltelijke) terugbetaling van de onkosten te kunnen bekomen. Dit gebeurt via een daartoe bedoeld aangifteformulier.

Stap 1 - Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval

De trainers kunnen je steeds zo een formulier bezorgen. Je kan dit hier downloaden.

Zorg dat je een ongevalsaangifteformulier meeneemt naar de dokter of spoed. Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld.

Bespreek dit eventueel met de dokter.

Stap 2 - Formulier zelf invullen en ook laten invullen door de dokter

Belangrijke opmerking i.v.m. kinesistbehandelingen:
Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelende dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. De voorafgaandelijke toestemming van het federale solidariteitsfonds is vereist. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelende arts. Het Federaal Solidariteits Fonds (kort FSF), verzekeringsorgaan van de KBVB, komt slechts tussen in deze kosten van ‘speciale zorgen’ wanneer de voetbalinactiviteit 15 dagen of meer bedraagt en vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om toestemming in tussenkomst. Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd te worden bij de behandelende dokter. Een kopie van het doktersbriefje moet dan wederom goedgekeurd worden door de KBVB.

Stap 3 - Bezorg het formulier aan de GC van de club

Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent. Dit formulier dient binnen de 21 kalenderdagen in het bezit te zijn van de KBVB anders wordt het dossier niet aanvaard.

Geef de gerechtigde correspondent op een apart briefje de volgende gegevens:
- Datum van het ongeval;
- Datum van het eerste medisch onderzoek;
- De omstandigheden (zo precies mogelijk).  hoe is het ongeval precies gebeurd? Al rennend, springend, door een contact met de tegenstander, ...
- De aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels;
- Handtekening van de speler en de dokter. 
- Klever van je ziekenfonds

Bezorg het formulier aan de gerechtigde correspondent zodat hij het kan versturen naar de voetbalbond. 

Stap 4 - Het attest van herstel

Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van herstel”.

Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter. Bij dit attest voeg je ofwel alle originele terugbetalingsoverzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen.

Bezorg al deze papieren aan de gerechtigd correspondent. De gerechtigd correspondent zal dan het dossier indienen bij de KBVB.
Indien dit attest niet is ingediend mag het voetbalspelen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn. Alle tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport.

Hou er rekening mee dat je niet verzekerd bent zolang het dossier van een ongevalsaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij KBVB is toegekomen.

Stap 5 - De terugbetaling

Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent na enkele weken het formulier “Detail van tegemoetkoming van het FSF”. Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB. De gerechtigde correspondent stort dit bedrag op de opgegeven bankrekening van de speler.

bottom of page